Regulamin

TRAFART S.C. świadczy usługi w zakresie skupu-sprzedaży złota, biżuterii, diamentów, nieruchomości, pojazdów, łodzi, RTV-AGD, telefonów, komputerów, jak i innych rzeczy wyżej nie wymienionych. Kwota wypłacana jest od ręki bez zbędnych formalności.

§1
Dokumenty

Umowę lombardową sporządzamy na podstawie jednego dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Może to być dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy należące do Klienta. Osoba przynosząca towar do lombardu musi być pełnoletnia (ukończone 18 lat).

§2
Skup-sprzedaż

Jedynym kryterium uzyskania gotówki jest to, że przedmiot, którego dotyczyć będzie umowa, musi być własnością strony naszej umowy. Towar zostawiany u nas nie może stanowić zastawu bądź zabezpieczenia majątkowego w toczącym się postępowaniu karnym, nie może pochodzić z przestępstwa oraz musi być zostawiony przez właściciela lub osobę do tego upoważnioną, co wstawiający potwierdza własnoręcznym podpisem na oryginale i kopii umowy. Wartość towaru określa TRAFART S.C.

§3
Terminy

Umowę lombardową standardowo zawieramy na okres od 1 do 31 dni kalendarzowych, z możliwością przedłużenia po wcześniejszym uregulowaniu należności. Umowa może być przedłużana wielokrotnie, w zależności od potrzeby Klienta. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość indywidualnej negocjacji terminu odkupu przedmiotu umowy.

§4
Przedłużenie umowy skup-sprzedaż

Klient, bądź osoba przez niego upoważniona może przedłużyć termin odkupu wpłacając na rzecz TRAFART S.C. kwotę prowizji uzgodnionej w umowie. Przedłużenie umowy skup-sprzedaż jest jednoznaczne z przedłużeniem terminu odbioru towaru. Potwierdzeniem przedłużenia umowy, jest nowa umowa z uzgodnionym z Klientem kolejnym terminem odkupu. W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość telefonicznego przedłużenia umowy i wpłaty prowizji w uzgodnionym telefonicznie terminie. Istnieje możliwość przedłużenia umowy poprzez wpłatę należności na nasze konto bankowe:

TRAFART S.C.
ul. Wspólna 51
00-684 Warszawa
Nr konta: 50 1020 5558 1111 1275 0790 0061

§5
Częściowy odkup towaru

Klient może częściowo odkupić swój towar, jeżeli istnieje fizycznie taka możliwość, wpłacając określoną kwotę pieniędzy i odbierając część towaru zgodnie z wyceną dokonaną przez TRAFART S.C. Natomiast pozostałą część umowy odkupić w późniejszym terminie.

§6
Brak odkupu towaru

W przypadku braku odkupu towaru, jak również braku jakiegokolwiek kontaktu ze strony Klienta, zostawione przedmioty zgodnie z umową przechodzą na własność „TRAFART” S.C. Po upływie 7 dni, jeżeli strony nie dojdą do porozumienia „TRAFART” S.C. wystawia przeterminowane towary na sprzedaż. Wszelkie roszczenia pomiędzy Klientem a „TRAFART” S.C. zarówno w kwestii umowy jak i towaru wygasają.

§7
Promocja

W okresie trwania promocji wysokość prowizji zależna jest od warunków promocji. Trwających promocji nie można łączyć. Promocja dla nowych Klientów „Prowizja 0 zł” dotyczy odkupu w terminie 7 dni od daty podpisania umowy. Promocja „Prowizja 0 zł” obowiązuje niezależnie od kwoty. W przypadku nie dotrzymania warunków promocji, tj. przekroczenie terminu 7 dni odkupu, prowizja naliczana jest zgodnie z obowiązującymi stawkami.

§8
Inne

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.